Love Poem: Valentine
Zafar Sapari Avatar
Written by: Zafar Sapari

Valentine

Paak mahabat saaf mahabat
Vich na gaya tay khaak mhbt..