Love Poem: Tadka hing zeera
Jagdish  Bajantri  Avatar
Written by: Jagdish Bajantri

Tadka hing zeera

    Tadka hing zeera 

Bhook badi badmas hai 
aab lagti nahi paayas hai 
paak rha hoon jasey intazar hai 
koi khaou aam jiski mitas 
Tumara payar ho....... 

aab hota na intazar kouki 
wow badi saitaan hai 
Muskurakar khati nahi 
aata laganey Tadka hing 
zeera kouki sambhala kadchi 
pitane....... 

A smile... Ek...... 


With love all 
Jagdish Bajantri