Love Poem: Sula do
Jagdish  Bajantri  Avatar
Written by: Jagdish Bajantri

Sula doChin li hasi meri neend par 
bhi phara hai uska ankey kaya 
band hogi maut par bhi naam hai tera With love all 
Jagdish bajantri