Love Poem: Hot Blooded
Zafar  Bhai Avatar
Written by: Zafar Bhai

Hot Blooded

Ragarna masalna masal kar ragarna,
Laho garam rakhnay ka hai ik bahana..